menu WE ARE FRIENDLY
pusto tu

§1
POSTANOWIENIA
OGÓLNE

Happyhand.shop to sklep internetowy, dostępny w domenie happyhand.shop (zwany dalej: Sklepem), prowadzonym przez Krzysztofa Ignasiaka, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą bękarty Krzysztof Ignasiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 6222462661, z miejscem wykonywania działalności gospodarczej ul. Szyperska 3, Poznań 61-754.

§2
TWORZENIE KONTA
W HEADMADE.SHOP

1.
Klienci Sklepu mają możliwość korzystania z niego rejestrując się i tworząc w ten sposób konto w Sklepie, które umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów oraz informacji o dokonanych przez Klienta zamówieniach (dalej: Konto) lub bez tworzenia Konta poprzez samodzielne wypełnianie formularzu zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z happyhand.shop. Założenie Konta nie jest wymagane aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta jest dobrowolne i bezpłatne. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z happyhand.shop dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których happyhand.shop jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą jego realizacji.

2.
W celu utworzenia Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, następnie zaznaczyć przycisk „Stworzyć konto?” oraz wpisać indywidualnie wybrane hasło składające się co najmniej z siedmiu znaków (wielkich i małych liter oraz cyfr lub symboli). Hasło jest konieczne do dokonania autoryzacji dostępu do Konta. Klient zobowiązany jest nie ujawniać hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca utworzenie Konta. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a happyhand.shop, której przedmiotem są usługi świadczone przez happyhand.shop na warunkach określonych w Regulaminie.

§3
ZAWARCIE UMOWY
SPRZEDAŻY

3.
W celu złożenia zamówienie w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z happyhand.shop, Klient dodaje wybrany produkt do koszyka (tj. funkcjonalności udostępnionej każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu umożliwiającej łatwe dokonanie zakupu jednego lub kilku produktów, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych produktów oraz wszystkich produktów łącznie, zwanej dalej: Koszykiem). Następnie Klient przechodzi do formularza zamówienia. Klient posiadający Konto potwierdza dane niezbędne do realizacji zamówienia zapisane na jego Koncie. Klient, który nie posiada Konta, wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży. W kolejnym kroku Klient wybiera jeden ze sposobów zapłaty ceny opisany w pkt 7 Regulaminu. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. W celu przesłania zamówienia oraz jego złożenia w Sklepie po wykonaniu czynności opisanych powyżej należy nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”, Klient może zmieniać ilość produktów znajdujących się w Koszyku poprzez ich dodanie lub usunięcie z Koszyka.

4.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez happyhand.shop. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest wiadomość elektroniczna wysłana na podany przez Klienta adres e-mail. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a happyhand.shop dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktu w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

5.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

§4
CENY I METODY
PŁATNOŚCI

6.
Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich lub innej walucie. Na każdy sprzedany produkt na życzenie Klienta wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Ceny znajdujące się w opisie produktów na stronie Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktów wyświetlane są na stronie Sklepu w trakcie składania zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę produktu oraz koszty dostawy.

7.
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

A.
Przelew tradycyjny.

B.
Przelew online – szybki przelew elektroniczny obsługiwany przez:

PayPal – PayPal (Europe) S.à.r.l.& Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard;

PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182.

C.
Płatność kartą kredytową w systemie płatności elektronicznych, realizowana przez system płatności PayU, którego operatorem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, będącą krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Akceptowane karty to: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro.

D.
Przelewy24 – PayPro SA 2022 z siedzibą w Poznaniu 60-327, przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

§6
DOSTAWA I ODBIÓR

8.
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich na terenie Polski oraz Unii Europejskiej i innych krajów poza Unią Europejską. Klient ponosi koszty dostawy określone w Załącznik nr 3 do Regulaminu „Sposoby i koszty dostawy”.

9.
Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Produkty dostępne na stronie internetowej Sklepu wysyłane są do Klienta w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zwarcia umowy sprzedaży z happyhand.shop. Do czasu realizacji zamówienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, należy doliczyć czas doręczenia produktu przez wybranego przez Klienta przewoźnika.

10.
W sytuacji, kiedy występują różnice w czasie dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w Sklepie, happyhand.shop może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

§7
RĘKOJMIA I ODSTĄPIENIE
OD UMOWY

11.
Happyhand.shop odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres hello@happyhand.shop lub w formie pisemnej na adres ul. Szyperska 3, Poznań 61-754 na koszt happyhand.shop.

13.
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że happyhand.shop niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez happyhand.shop albo happyhand.shop nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

14.
Happyhand.shop rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni happyhand.shop nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi happyhand.shop. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

15.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym punkt ZWROTY, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta, o którym mowa w punktach 1-2 Regulaminu.

16.
Happyhand.shop może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez happyhand.shop, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

17.
Klient przy pierwszym logowaniu do Konta, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z happyhand.shop.

18.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie właściwe jest prawo polskie.

19.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez happyhand.shop w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§8
OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

20.
Podane przez Klientów dane osobowe happyhand.shop zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.