menu WE ARE FRIENDLY
pusto tu

POLITYKA OCHRONY
PRYWATNOŚCI

1.
Happyhand.shop przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów Sklepu. Happyhand.shop z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności happyhand.shop chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Happyhand.shop sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu.

2.
Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Sklepie jest happyhand.shop (bękarty Krzysztof Ignasiak, ul. Szyperska 3, 61-754 Poznań, NIP: 6222462661).

3.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością happyhand.shop, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży produktów), a także w celach ich archiwizacji.

4.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 5 jest niezbędne w celu realizacji zamówienia w Sklepie, natomiast podanie danych osobowych wymienionych w pkt 2 Regulaminu jest niezbędne w celach określonych w pkt 1.

5.
Klienci mogą przeglądać oferty dotyczące produktów oraz informacje zawarte w ramach Sklepu bez uprzedniego utworzenia Konta oraz podawania danych osobowych.

6.
Dane podawane przez Klienta w trakcie tworzenia Konta są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi Konta w Sklepie oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez happyhand.shop informacji o happyhand.shop, Sklepie oraz oferowanych produktach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7.
Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez happyhand.shop i za zgodą Klientów.

8.
W przypadku uzyskania przez happyhand.shop wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, happyhand.shop może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.
Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w Sklepie, są przekazywane spółkom:

Przelewy 24

PayPal S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-2449, 22-24 Boulevard Royal, dysponującą ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu art. 2 ustawy o sektorze finansowym z dnia 5 kwietnia 1993 roku i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego);

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPal lub PayU oraz następuje:

W celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. lub PayPal S.à.r.l. płatności za nabyte w Sklepie produkty;

Niezwłocznie po wyborze przez Klienta w Sklepie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.